ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

За целта сме подготвили три вида заявления:

  1. Заявление за преминаване в ОРЕС- до 30 дни с основания: "здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище".
  2. Заявление а преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основания: 
    1. “ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му”; 
    2. “ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес”
  3. Заявление а преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основание: "3. по избор на ученика или родителя при условията начл. 12, ал. 2и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието"
  4. Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда.