ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Скъпи деца, родители и съмишленици!

Училищното настоятелство на ОУ „Васил Левски” – с.Брестник не е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. Ние се стремим да работим така, че да запазим и утвърдим традицията – настоятелството да е доброволна и независима организация, целяща обединяването на родители, учители и общественици, мотивирани от желанието си за подпомагане на пряката учебна дейност на училището и издигане авторитета му като сериозен образователен институт. За училищните настоятели ОУ „Васил Левски” – с.Брестник е училището на нашите деца, съзнавайки, че за по-голямата част от родителите това е и нашето училище и училището на нашите родители.

Това е и причината да не сме безразлични към факта как изглежда то.

Хората, участващи в Училищното настоятелство вярват, че не е важно кой от родителите каква професия има, а каква е личната му отговорност към децата. Вярваме, че всеки може да бъде полезен.

 Имаме представители от всички класове – от първи до седми. В момента в настоятелството членуват над 10 души, които следят за потребностите и проблемите на всеки випуск. Това са и хората формиращи Общото събрание на настоятелите. Те избират Съвет на настоятелите, който оперативно ръководи дейността на Училищното настоятелство. Съветът на настоятелите се събира, когато е необходимо, а това понякога означава и много по-често от установеното в устава на настоятелството. Съставили сме работни групи, с които целим да оптимизираме работата си и да дадем възможност за реализиране на всяка идея, водеща до позитивно развитие на образователния процес и утвърждаване на идеята за общност, уважаваща лична индивидуалност и гражданска съпричастност. За нас това е възможно, само като се съчетаят най-доброто от националната традиция и утвърдените добри практики в процеса на обучението.

 

Затова и нашите цели и задачи са:

– Създаване на общност на приятели и привърженици на идеята за висококачествено образование, която да обедини усилията на родители, учители и общественици, изцяло основавайки се на тяхната добронамереност при разработването на конкретни проекти и решения за перспективно развитие на училището;

– Съдействие за издигане авторитета на учебното заведение, както и това на преподавателите и възпитаниците му;

– Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, с цел подпомагане усилията на училищното ръководство по обезпечаване на съвременен и пълноценен образователен процес, отчитащ специфичните дарования на учениците, чрез подобряване на материално-техническата база и условията за обучение;

– Подпомагане на процесите по изграждане на отношение и гражданско поведение у възпитаниците на училището и утвърждаването им като самостоятелни личности, които да изградят в себе си увереността, че са част от общество, което стимулира свободата на идеите и себеизразяването, в унисон с непреходните ценности и интереси на обществото ни;

– Стимулиране на свободния обмен на идеи, информация, знания и интелектуални ценности.

Знаем, че реализирането на всичко това е трудно, но бихме искали да опитаме. Бихме искали да помогнем с каквото можем: с родителския и професионалния си опит и с това, което е важно за всеки член на училищно настоятелство – с вярата, че възрожденският дух е възможен и е във всеки от нас, въпреки трудното ежедневие.