ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Документи

Прикачени документи

Училищен спортен календар за 2023/2024 учебна година
График за провеждане на консултации с ученици II срок 2023/2024 учебна година
График за провеждане на консултации с ученици от 7клас II срок 2023/2024 учебна година
График за провеждане на допълнителни консултации II срок 2023/2024 учебна година
График за обучение по БД за II срок учебната 2023/2024 Начален етап
График за обучение по БД за II срок учебната 2023/2024 Прогимназиален етап
График за обучение по гражданска защита-начален етап II срок 2023/2024г
График за обучение по гражданска защита-прогимназиален етап II срок2023/2024г
График за провеждане на консултации с родители II срок 2023/2024г
План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2023/2024 година
План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата 2023/2924 година
График за провеждане на допълнителни консултации I срок 2023/2024 учебна година
График за провеждане на консултации с ученици I срок 2023/2024 учебна година
График за провеждане на консултации с ученици от 7клас I срок 2023/2024 учебна година
График за обучение по БД за I срок учебната 2023/2024 прогимназиален етап
График за обучение по БД за I срок учебната 2023/2024 начален етап
График за провеждане на консултации с родители I срок 2023/2024 учебна година
График за обучение по гражданска защита-прогимназиален етап 2023/2024г
График за обучение по гражданска защита-начален етап 2023/2024г
Училищен правилник 2023/2024г
План за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2023/2024г
Годишен план за училището за учебната 2023/2024 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
Учебен училищен план VIІ клас 2023/2024
Учебен училищен план VІ клас 2023/2024
Учебен училищен план V клас 2023/2024
Учебен училищен план ІV клас 2023/2024
Учебен училищен план ІII клас 2023/2024
Учебен училищен план IІ клас 2023/2024
Учебен училищен план І клас 2023/2024
Индивидуален учебен план на Елмира Карамфилова
Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
План-прием за учебната 2023/2024 година
График за обучение по Гражданска защита II срок- прогимназиален етап
График за обучение по Гражданска защита II срок- начален етап
График за обучение БД II срок 2022-2023 начален етап
График за обучение по БД II срок 2022-2023 прогимназиален етап
График за провеждане на допълнителни консултации II срок за учебната 2022/2023г
График за провеждане на консултации с родители II срок 2022/2023г
Консултации по учебни предмети II срок 2022/2023г
График консултации II срок 2022/2023г
План- програма за действие 2022/23 година за безопасност на движението по пътищата
График за провеждане на допълнителни консултации I срок за учебната 2022/2023г
График за обучение по БД I срок 2022-2023 прогимназиален етап
График за обучение по БД I срок 2022-2023 начален етап
График за обучение по гражданска защита-начален етап
График за обучение по гражданска защита- прогимназиален етап
Разпределение на учебните часове по спортни дейности
График за провеждане на консултации с родители I срок 2022/2023г
График консултации по учебни предмети I срок 2022/2023г
График консултации I срок 2022/2023г
Годишен план за учебната 2022/2023г
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023г
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022/2023г
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023г
Годишна програма за целодневна организация на учебния процес 2022/2023г
Училищен учебен план за 7 клас 2022/2023
Училищен учебен план за 6 клас 2022/2023
Училищен учебен план за 5 клас 2022/2023
Училищен учебен план за 4 клас 2022/2023
Училищен учебен план за 3 клас 2022/2023
Училищен учебен план за 2 клас 2022/2023
Училищен учебен план за 1 клас 2022/2023
Седмична програма II срок начален етап
Седмична програма II срок прогимназиален етап
Индивидуално разписание II срок Елмира Димитрова
График за обучение по гражданска защита II срок
График за обучение по БД II срок
Консултация с ученици ЦДО II срок
График за допълнителни консултации II срок
График за консултиране на родители II срок
График контролни и класни работи начален етап II срок
График контролни и класни работи прогимназиален етап II срок
Седмично разписание II срок прогимназиален етап
Седмично разписание II срок начален етап
График за провеждане на контролни и класни работи- прогимназиален етап
График за провеждане на контролни и класни работи- начален етап
График за обучение по БД за I срок учебната 2021/2022 Прогимназиален етап
График за обучение по БД за I срок учебната 2021/2022 Начален етап
График за обучение по гражданска защита за I срок учебната 2021/2022 Начален етап
График за обучение по гражданска защита за I срок учебната 2021/2022 Прогимназиален етап
График консултации
График допълнителни консултации
Бюджет III тримесечие
Училищен правилник част 3
Училищен правилник част 2
Училищен правилник част 1
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2021/2022г
Форми на обучение
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен учебен план 7клас
Годишен учебен план 6клас
Годишен учебен план 5клас
Годишен учебен план 4клас
Годишен учебен план 3клас
Годишен учебен план 2клас
Годишен учебен план 1клас
Годишен учебен план 2021/2022г
График за провеждане на проектни дейности I клас
График за провеждане на проектни дейности II клас
График за провеждане на проектни дейности III клас
График за провеждане на проектни дейности IV клас
График за провеждане на проектни дейности V клас
График за провеждане на проектни дейности VI клас
План- програма по БДП 2021г.
Седмично разписание на учебните часове II срок прогимназиален етап
Седмично разписание на учебните часове II срок начален етап
График за провеждане на консултации с родители I срок 2020/2021 учебна година
График за провеждане на допълнителни консултации с ученици I срок 2020/2021 учебна година
График за провеждане на консултации с ученици I срок 2020/2021 учебна година
Форми на обучение за учебната 2020/2021 година
Училищен правилник III част
Училищен правилник II част
Училищен правилник I част
Седмично разписание на учебните часове I срок прогимназиален етап
Седмично разписание на учебните часове I срок начален етап
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната2020/2021
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година
Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 година
План за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021
Годишен план за учебната 2020/2021
Учебен училищен план VII клас за учебната 2020/2021
Учебен училищен план VI клас за учебната 2020/2021
Учебен училищен план V клас за учебната 2020/2021
Учебен училищен план IV клас за учебната 2020/2021
Учебен училищен план III клас за учебната 2020/2021
Учебен училищен план II клас за учебната 2020/2021
Учебен училищен план I клас за учебната 2020/2021
Етичен кодест на училищната общност 2019/2020г.
Програма за представяне на равни възможности 2019/2020г.
Програма за превенция от ранно напускане 2019/2020г.
Мерки за повишаване качеството на образование 2019/2020г.
Форми на обучение 2019/2020г.
Годишен план 2019/2020г.
Училищен правилник 2019/2020г.
Индивидуален училищен учебен план за втори клас
Учебен училищен план - седми клас
Учебен училищен план - шестиклас
Учебен училищен план - пети клас
Учебен училищен план - четвърти клас
Учебен училищен план - трети клас
Учебен училищен план - втори клас
Учебен училищен план - първи клас
Седмично разписание ІІ-ри срок прог. етап
Седмично разписание ІІ-ри срок начален етап
Учебен училищен план VІ кл.
Учебен училищен план V кл.
Учебен училищен план ІV кл.
Учебен училищен план ІІІ кл.
Учебен училищен план ІІ кл.
Учебен училищен план І кл.
Училищен правилник
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи
Програма за превенция за ранното напускане на училище
Стратегия за развитието на училището
Форми на обучение
Мерки за повишаване качеството на образование